0 items

Stichting Signi zoekhonden
Signi zoekhonden, Hazenhutsedijk 5, 5764 RP de Rips
www.zoekonden.com,
Tel: 06-55944248,
Fiscaalnummer: 8144 46 838
IBAN NL29ABNA0467855579,
KvK: 09145962

Doelstelling

Ons hart gaat uit naar degenen die hun dierbaren moeten missen…..Signi zoekhonden zet zich intensief in, om aan (langdurige) vermissingen een einde te maken.

Signi zoekhonden is een non-profit stichting die ten doel heeft vermiste mensen op te sporen met behulp van zoekhonden en een professioneel opsporingsteam voor vermissingen te water, onder de grond en voor onderzoek bij complexe en cold case vermissingen.

Signi zoekhonden is divers in haar inzetbaarheid en heeft in de meest uiteenlopende situaties mensen terug kunnen vinden.

Signi zoekhonden stelt in haar werkzaamheden één ding centraal: het vinden van vermiste personen en het beëindigen van de onzekerheid die achterblijvers treft in vermissingszaken.

Bij vermissing kunt u Signi zoekhonden bellen op het volgende nummer: 06-55944248 (24 uur per dag bereikbaar). Signi zoekhonden zal u kosteloos ondersteunen bij het opsporen van uw vermiste dierbare.

Werkzaamheden:

Signi zoekhonden spoort vermiste mensen (levend of overleden) op met behulp van honden i.c.m. ondersteunende middelen (sonarapparatuur, dreg etc.) en diensten, zoals een professioneel duik- sonar- , vaar-, grondonderzoek- en opsporingsteam.

Signi zoekhonden leidt honden en hun geleiders op tot een inzetbaar team voor het opsporen van vermiste mensen.

Signi zoekhonden ondersteunt het gebruik en de ontwikkelingen van de vaardigheden voor het gebruik van ondersteunende middelen (sonar, dreg, en nieuwe opsporingsmiddelen) voor het opsporen van vermiste mensen.

Signi zoekhonden ondersteunt de ontwikkeling van de inzetbaarheid van aanvullende diensten voor het opsporen van vermiste mensen, zoals het ontwikkelen van de juiste onderzoek, duik- sonar-, vaar-, opsporings- en bergingstechnieken .

Resultaten:

Signi zoekhonden heeft in de afgelopen 8 jaar, 10 x ondersteuning verleent na rampen in het buitenland. Tijdens deze zoekacties zijn gemiddeld 40-50 mensen per inzet gevonden en geborgen, dankzij de inzetbaarheid van Signi zoekhonden. Signi zoekhonden is internationaal zeer uniek in het opsporen van overleden mensen in rampgebieden.

De unieke expertise, die de inzetteams internationaal hebben ontwikkeld, wordt in Nederland gebruikt om vermiste mensen op te sporen.

De doelstelling is om een gelijkwaardige capaciteit (klein, flexibel team) internationaal te handhaven en de resultaten van de internationale zoekacties en van zoekacties voor het opsporen van mensen in Nederland, te verbeteren.

Daarnaast heeft Signi zoekhonden in de afgelopen 8 jaar 12 verdronken mensen daadwerkelijk gevonden en daarmee geborgen.

Bovendien geven de aanwijzingen van de honden, gedurende de bijna wekelijkse inzet, een zeer betrouwbare lokalisatie van het slachtoffer. Vrijwel altijd wordt het slachtoffer in de buurt of stroomafwaarts gevonden.

Doelstelling is, om de aanwijzingen van de honden nog gerichter om te zetten tot het bergen van het slachtoffer. Dit door verbetering van de interpretatie en training van de honden, aanvullende apparatuur en verbetering van de inzetbaarheid van de duikers.

Signi zoekhonden wordt vrijwel altijd ingezet daar waar inzet van overheidsinstanties niet mogelijk of toereikend is. Dit heeft geleid tot het oplossen van vele cold case vermissingen variërend van 1,2 en 8  jaar vermist.

Inkomstenwerving:

Signi zoekhonden zal om bovenstaande doelstellingen te realiseren, inkomsten moeten creëren, bestaande uit:

 • donateurswerving
 • sponsorwerving
 • fondsenwerving

Bovenstaande wordt gedaan d.m.v.:

 • p.r.: radio, tv, krant, website, demonstraties, lezingen
 • doelgericht bedrijven benaderen voor specifieke sponsoring, mn bedrijven die een specifiek product kunnen leveren
 • doelgericht fondsen aanschrijven voor de aanschaf van specifieke producten

Bovenstaande inkomstenverstrekkers worden bedankt d.m.v.:

 • jaarlijkse nieuwsbrief met foto en bedankje
 • vermelding op website (bedrijven)
 • actuele informatievoorziening d.m.v. Website
 • indien gewenst lezing of demonstratie tbv sponsor

Aanschaf materialen:

Signi zoekhonden zal zorg dragen voor een goed onderhoud en werkzaamheid van de bestaande materialen.

Signi zoekhonden zal zo nodig bestaande materialen vervangen.

Signi zoekhonden zal inventariseren over de mogelijkheden en bruikbaarheid van de volgende opsporingsmaterialen:

 • materialen om onderzoek op ‘t water te verbeteren
 • materialen die de opsporing van vermiste mensen in de breedste zin ten goede komt

Geldbesteding en beheer:

Signi zoekhonden zal zorg dragen voor een goede verdeling en beheer van de geldstromen.

Signi zoekhonden maakt onderscheidt in de besteding voor binnenlandse zoekacties en buitenlandse zoekacties in rampgebieden. Voor dit laatste zal altijd een reservering uit staan.

Daarnaast zal Signi zoekhonden zorg dragen voor een goed onderhoud en werkzaamheid van de bestaande materialen. Signi zoekhonden zal zondig bestaande materialen vervangen.

Signi zoekhonden zal, na een goede inventarisatie over de mogelijkheden en bruikbaarheid van nieuwe opsporingsmaterialen, deze aanschaffen.

De inzetbare mensen zullen vrijwillig het werk voor de stichting verrichten. Vaak zal ook een eigen bijdrage in de materialen noodzakelijk zijn. De vrijwilligers zien af van reiskosten en vrijwilligersvergoedingen en zullen deze eventueel na giften terug kunnen ontvangen of deels bij opgave aan de belastingdienst. Bij terugkerende grote onkosten van diverse vrijwilligers die veel inzet verlenen, kan een tegemoetkoming in de onkosten (brandstof, aangeschafte middelen) gegeven worden, als de financiële situatie van de stichting dit toe laat.

Investeringen voor de toekomst zullen het belangrijkst zijn, zo ook een reserve voor onkosten in de toekomst. Deze reserve zal op een spaarrekening apart worden gezet.

Bestuur 2013:

Voorzitster:

Esther van Neerbos

Secretaris:

Marika Christina van Aalst-van der Werf

Penningmeester:

Saad Attia

Activiteiten 2013:

In het eerste ½ jaar werd Nederland getroffen door een zeer koude nasleep van de winter. Dit betekende langdurige vermissingen in het water, tgv de lage temperaturen. In deze periode heeft Signi zoekhonden intensief meerdere vermissingszaken gevolgd. De verplaatsbaarheid van het slachtoffer, na de eerste dagen van vermissing, maakten het oplossen van deze zaken erg moeilijk. Het traceren en in beeld brengen met de sonar van het slachtoffer, was dankzij de intensieve ervaring van Signi geen probleem. Het bergen van het slachtoffer, nog steeds wel. Vele technieken zijn hiervoor uitgeprobeerd. Uiteindelijk zal de aanschaf van een ROV (bestuurbare onderwatercamera) het komende jaar, een beter resultaat moeten geven. Ook de inzet op een eerder tijdstip na vermissing (dankzij een grotere bekendheid) zal hopelijk tot een makkelijkere berging kunnen leiden.
De grotere bekendheid en erkenning van Signi, was dit jaar te danken aan de uitzonderlijk vondst van de sinds 20 maanden vermiste duiker, op 23 meter diepte. Een goede samenwerking met de marine maakte dit tot een succes. Waterpolitie Amsterdam schonk Signi zoekhonden hiervoor een zilveren pluim.
Een maand later kon ook op zeer efficiënte wijze een vermiste jongeman in een auto in de maas teruggevonden worden door Signi.
In november dit jaar raasde de Typhoon Haiyan over de Filipijnen, die duizenden slachtoffers eiste. Dankzij een uniek aanbod van Cargo K.L.M./ Martinair konden de honden van Signi, na 3 weken, alsnog ingezet worden. Ruim honderd slachtoffers konden na aanwijzingen van de honden geborgen en vervolgens geïdentificeerd worden. Ondanks de extreem zware omstandigheden bleken de honden weer goed in vorm te zijn.
Naast deze mooie resultaten, heeft Signi wekelijks nabestaanden in hun zoektocht bijgestaan zowel op het water, alzo ook bij oude cold case zaken. Opmerkelijk is dat Signi bij vrijwel alle zaken, van te voren benaderd is, door politie of nabestaanden Waar Signi eerst nog eigen initiatief toonde, was dit jaar van het begin af aan, gedurende de vermissing, een nauwe relatie met politie en familie.
Wekelijks worden oude en nieuwe zoekacties door Signi opgepakt om tot een einde te kunnen maken.
Meerdere zoekacties zijn nog niet tot een einde gebracht en Signi zal zich hiervoor verder inzetten. Signi zoekhonden staat dan ook stil, bij de nabestaanden die zij dit jaar terzijde hebben gestaan en welke hun geliefden zullen blijven missen.
Daarnaast wil Signi zoekhonden een ieder bedanken die het werk van Signi ondersteunt en steeds weer mogelijk maakt.
Zo bedankt Signi zoekhonden ten zeerste de sponsors en donateurs. De K.L.M. die wederom de honden en de geleiders gratis naar de Filipijnen heeft gevlogen en de terugreis van de honden heeft bekostigd, de donateurs, waardoor deels de rest van de kosten van de buitenlandse inzet en een kleine ROV bekostigd konden worden . EBS Marineservice BV voor de goede zorgen voor onze boten. Krobo maritiem voor de regelmatige inzet op groot water, van schipper en grote rubber boot.
Animana voor het boekhoudprogramma, administratiekantoor Heylo voor de goede boekhouding en borduurstudio Van Dommelen voor de mooie logo’s. Dank voor Conexxion en Kattenpension Knoops voor de mooie gift.
Speciale dank aan de Fam. Broekhoff uit Bennekom die ons jaarlijks rijkelijk doneert.
Daarnaast zijn wij de sloopbedrijven zeer dankbaar voor het steeds weer beschikbaar stellen van nieuwe oefenlocaties voor de honden. De vroedvrouwen en de uitvaartverzorging voor de blijvende ondersteuning in oefenmateriaal. De voerleveranciers voor de korting op hoogwaardig onderhoudsvoer. Ook willen we de vele mensen bedanken voor de onbaatzuchtige hand- en spandiensten, hierbij mede denkend aan alle familieleden van de vrijwilligers en de vrijwilligers zelf.
Signi zoekhonden is iedereen zeer erkentelijk voor de ondersteuning voor ons intensieve maar dankbare werk in de zoektocht naar vermisten…..
Ondanks al deze mooie ondersteuningen kan Signi zoekhonden, in de toekomst mogelijk beperkt worden, in haar werkzaamheden, door de verkoop van het bedrijf van de grootste sponsor van afgelopen jaren, de A.U.V. . Signi zoekhonden is dan ook hard op zoek naar een nieuwe sponsor voor de komende jaren,. Dit, om de vaste lasten, zoals reparaties, verzekering, onderhoud en reiskosten naar het buitenland, te bekostigen. Vele andere kosten worden door de vrijwilligers zelf bijgedragen.

                                                                       2013

                                                              2012

                                                            €

                                                   €

Giften

Giften Particulieren

7.370

7.698

Giften Bedrijven

4.655

15.555

Donaties eigen leden

15.850

18.555

27.875

41.808

Zoekacties

Zoekacties buitenland

4.617

3.764

Zoekacties binnenland

2.331

991

                                                            6.948

                                   4.755

Materiaalkosten

Verz. Premie

0

0

Div Materiaalkosten

346

495

                                                              346

                               495

Investering Materiaal

Investeringen

2.521

1.295

                                                              2.521

                               1.295

Inzet Honden

Kosten inzet honden

2.456

7.391

                                                              2.456

                               7.391

Algemene kosten

Contributies en abonnementen

0

0

PR Kosten

196

95

Verzekeringen

1.051

957

Automatiseringskosten

271

271

Accountants/advieskosten

927

926

Cursussen opleiding

0

0

Overige

100

637

                                                              2.545

                               2.886

Afschrijvingen

Inventaris

4.285

3.826

Boten

1.350

1.318

                                                             5.635

                                   5.144

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente- en kosten

-58

-90

Bankkosten

169

38

 

Zoek! De vrouw, de hond en de dood

Een filmdocumentaire over Signi Zoekhonden

Documentaire:’Zoek!’ Signi zoekt met haar honden naar vermiste mensen.
De honden zijn speciaal getraind in het herkennen van de geur van de dood. Dankzij hun inzet, worden veel lichamen teruggevonden en maken ze een einde aan de onzekerheid waarin achterblijvers leven.

Bekijk Zoek! HIER

Sluit popup

Help Signi Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan zoekacties naar vermiste personen.

Pin It on Pinterest

Share This